Podmienky ochrany osobných údajov

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Bc. Richard Oravec

Malokarpatská 6063/2, 902 01, Pezinok 

IČO:43563180

Tel. č.: +421 903 264 360

E-mail: info@farbypezinok.sk

 

V tomto dokumente nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ:Bc. Richard Oravec,Malokarpatská 6063/2, 902 01, Pezinok, IČO:43563180; (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu www.farbypezinok.sk

 

 

ZÁSÁDY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné naria- denie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov v súlade s bezpeč- nostnou politikou prevádzkovateľa, prípadne prevádzkovateľom určení sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje na základe pokynov prevádzkovateľa a v mene prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. V prípade, ak budú Vaše osobné údaje zálohované na záložných úložiskách, budú tieto údaje vymazané v súlade s jednotlivými pravidlami zálohovania. Údaje uchovávané na zálož- ných úložiskách slúžia na prechádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného inci- dentu.

 

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje na nasledovné účely v závislosti od Vášho postavenia v súvislosti s vykonanými aktivitami na stránke www.farbypezinok.sk: alebo priamo v prevádzke Prevádzkovateľa:

Objednávka tovaru/služby, uzavretie zmluvy, dodanie tovaru/služby a ďalšie plnenie v zmysle VOP

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov na účely vybavenia objednávky tovaru, doručenia tovaru a riadneho plnenia

zmluvných povinností v zmysle VOP

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je

dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f): /oprávnený záujem Prevádzkovateľa/ Hlavným oprávneným záujmom je

záujem Prevádzkovateľa na plnení zmluvy v prípade doručenia na inú adresu;

Kategória osobných údajov

bežne osobné údaje / meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa doručenia – adresa miesta

určenia Tovaru a/alebo miesta výkonu Služieb a prác; Obchodné meno, adresa sídla, IČO /

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6M od ukončenia zmluvného vzťahu

Evidencia a vybavenie reklamácií

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov/zákazníkov na účely evidencie a vybavenia prípadných reklamácii

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b) /spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je

dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy/

Kategória osobných údajov

meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ďalšie údaje nevyhnutné na vybavenie reklamácie (údaje k reklamova- nému tovaru)

Lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov po ukončení reklamačného konania
Vedenie účtovníctva, spracovanie účtovnej a daňovej agendy

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje osôb uvedených v účtovných dokladoch na účely plnenia zákonných povinností súvisiacich s ve-

dením účtovníctva

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. c) /zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Kategória osobných údajov

osobné údaje uvedené v účtovných a daňových dokladoch v rozsahu bežných osobných údajov

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 10 rokov od splnenia daňovej povinnosti

Evidencia žiadosti o prijatie do zamestnania

Prevádzkovateľ spracúva osobné uchádzačov o zamestnanie v súvislosti s obsadením voľnej pracovnej pozície

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. b):

- spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo na základe žiadosti dotknutej osoby je nevyhnutné vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Kategória osobných údajov

osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania/ v životopise, motivačnom liste, a iných prílohách

Lehota na výmaz osobných údajov

do 30 dní od rozhodnutia o neprijatí resp. oznámení o neobsadzovaní voľnej pozície

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmluvy, škody a iného právneho

titulu

Kategórie dotknutých osôb

fyzické osoby – účastník súdneho/exekučného konania resp. mimosúdneho vymáhania a osoby opráv-

nené konať v ich mene, dotknuté osoby, iné fyzické osoby v postavení účastníkov konania

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje / napr. meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu súdnych/mimosúdnych sporov, vymáhania náhrady škody a pohľadávok,.../

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivé lehoty uchovávania sú rôzne od uplatňovaného práva/nároku v zmysle ustanovení §100-§114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, minimálne 10 rokov od právoplatného skončenia súd-

neho/mimosúdneho vymáhania

Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z., evidencia uplatnených práv dot- knutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia

Kategórie dotknutých osôb

dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je

evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje týkajúce sa uplatnenia práva, osobné údaje týkajúce sa prípadného porušenia

ochrany

Lehota na výmaz osobných údajov

do 6 M od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany

Zabezpečovanie správy siete (sieťová bezpečnosť, informačná bezpečnosť)

Kategórie dotknutých osôb

klient/zákazník; dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, osoby uvedené v účtovných dokladoch;

Právny základ

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679, čl. 6, ods. 1., písm. f) /oprávnený záujem Prevádzkovateľa - Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečenie sieťovej a informačnej bezpečnosti/

Kategória osobných údajov

bežné osobné údaje

Lehota na výmaz osobných údajov

jednotlivo podľa vymedzenej spracovateľskej operácie, kritérium na určenie – osobné údaje sa spracúvajú

na pravidelnej každomesačnej báze správcom siete

 

 

AKÉ SÚ KATEGÓRIE PRÍJEMCOV VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

  1. Oprávnené osoby/zamestnanci prevádzkovateľa
  2. Partneri zabezpečujúci montáž a dodanie Tovaru/Služieb
  3. Partner zabezpečujúci správu objednávkového systému
  4. Partner zabezpečujúci spracovanie účtovnej agendy
  5. Subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

 

 

USKUTOČŇUJE PREVÁDZKOVATEĽ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EÚ ?

 Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov mimo EÚ.

 

 

AKÉ SÚ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA?

Prevádzkovateľ vykonal pred začiatkom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb tzv. test proporcionality (porovnávací test) pre každý nižšie uvedený oprávnený záujem, v ktorom posúdil jeho legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.

 

Oprávnenými záujmami prevádzkovateľa sú v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia:

 1. Zabezpečovanie správy siete (sieťová a informačná bezpečnosť)
 2. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov
 3. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a oznámení porušenia ochrany osobných údajov
 4. Plnenie zmluvy v prípade doručenia objednaného tovaru na inú adresu – spracovanie údajov osoby adresáta zásielky

 

 

BUDE PREVÁDZKOVATEĽ POUŽÍVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE NA AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE?

 Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

 

 

„COOKIES“

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť. Zákon hovorí, že mô- žeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach. Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke. Pri kontaktovaní nás ohľadom Vášho súhlasu uveďte id. č. súhlasu a jeho dátum. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky.  

AKÝMI PRÁVAMI DISPONUJETE V POSTAVENÍ DOTKNUTEJ OSOBY?

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať na adrese www.farbypezinok.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu – prijímame primerané osobné opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť, a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záuj- moch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespra- vodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: + 421 /2/ 3231 324; mail: statny.dozor.@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ, UPLATŇOVANIE PRÁV

 Vaše žiadosti o rozsahu, oprávnenosti a ďalších informáciách, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo otázky o ochrane osobných údajov môžete uplatniť u prevádzkovateľa na adrese: info@farbypezinok.sk Vašu žiadosť vybavíme bezplatne okrem výnimky podľa čl. 15 ods. 3 Nariadenia najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. 

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov dodržiava nasledujúce zásady:

 

 • zásada zákonnosti

osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb

 • zásada obmedzenia účelu

osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

 • zásada minimalizácie osobných údajov

spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spra- cúvajú

 • zásada správnosti

dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme.

 • zásada minimalizácie uchovávania

osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

 • zásada integrity a dôvernosti

osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje pri- meranú bezpečnosť osobných údajov.

 • zásada zodpovednosti

ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov.

 

 

ZÁRUKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, organizačné a technické opatrenia, ktoré sú spracované v dokumentácii k ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ vypracoval bezpečnostnú politiku a smernice upravujúce postup pri spracúvaní osobných údajov s osobitným dôrazom na

ochranu práv dotknutých osôb.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz